Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση τεχνικών έργων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει μια ποικιλία διαφορετικών κινδύνων που είναι πιθανό να προκύψουν, όπως:

  • Κατασκευή μεγάλων ή μικρών έργων – C.A.R. (Συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου εργολάβων)
  • Συναρμολόγηση εγκαταστάσεων – E.A.R (Συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης)
  • Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων – M.B. (Συμβόλαιο μηχανικών βλαβών)
  • Μηχανολογικό εξοπλισμό εργολάβου – C.P.M. (Συμβόλαιο δομικών μηχανών και μηχανικού εξοπλισμού εργολάβων)
  • Ηλεκτρονιικό εξοπλισμό – E.E.I (Συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
  • Ψυκτικούς θαλάμους και εμπορεύματα που προφυλάσσονται μέσα σε αυτούς.
  • D.O.S. (Συμβόλαιο αλλοίωσης εμπορευμάτων σε συνέχεια μηχανικής βλάβης)

Επιπλέον, καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εργολάβου ή και του κυρίου έναντι τρίτων για ενδεχόμενες ζημιές ή ατυχήματα (θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες) που είναι δυνατόν να προκύψουν σε αυτούς από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους (π.χ. υπεργολάβων, εργατικού προσωπικού) ως αποτέλεσμα των εργασιών κατασκευής του ασφαλιζομένου έργου.

Ως ασφαλισμένος επί του έργου μπορεί να οριστεί είτε ο κύριος του έργου (ιδιοκτήτης) είτε ο εργολάβος που αναλαμβάνει την κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων αυτού.


Ενδιαφέρομαι