Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Αρχιτεκτόνων / Μηχανικών

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης αρχιτεκτόνων/μηχανικών καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες/θάνατο ή/και υλικές ζημιές, που απορρέουν από αμέλεια, ή και παραλήψεις του ασφαλισμένου ή των προσώπων που έχει ο ασφαλισμένος στην υπηρεσία του και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του επαγγέλματος του ως αρχιτέκτονα/μηχανικού, είτε στο πλαίσιο του συνόλου της επαγγελματικής του δραστηριότητας, στο πλαίσιο της εκάστοτε εργασία που έχει αναλάβει.

Ο ασφαλισμένος καλύπτεται έναντι των ποσών που θα καταστεί νομικά υπεύθυνος και θα πρέπει να καταβάλλει αποζημιώσεις, έξοδα και δαπάνες έναντι του ενάγοντος. Οι αξιώσεις που εγέρθηκαν κατά του ασφαλισμένου καλύπτονται σε περιπτώσεις που προέρχονται από αμελή πράξη, λάθος ή παράλειψη εκ μέρους του εκάστοτε αρχιτέκτονα ή μηχανικού.


Ενδιαφέρομαι